3.2. Баскетбол - Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів Фізична...


3.2. Баскетбол

^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретична підготовка

Розвиток баскетболу в Україні. Основні правила гри в баскетбол. Правила безпеки під час занять баскетболом.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; впра­ви на Координацію рухів; корегу­ючи вправи на поставу і профілак­тику плоскостопості; чергування ходьби та бігу; прискорення;

різновиди метання малого м'яча;

естафети і рухливі ігри з елементами баскетболу.

Технічна підготовка

Техніка нападу техніка пересувань: різновиди ходьби у сполученні із бігом, прискорення та біг зі стрибками; стійка баскетболіста; повороти; зупинки;

естафети і рухливі ігри з елемента­ми баскетболу;

техніка передачі та ловіння м'яча: передача та ловіння м'яча однією та двома руками від грудей; естафети, рухливі ігри з елемента­ми баскетболу;

техніка кидка м'яча: однією рукою від плеча з місця та в русі; штрафний кидок; змагання в кид­ках м'яча в кільце;

рухливі ігри з елементами баскет­болу;

техніка ведення м'яча: ведення м'яча, зупинка, передача;

естафети та рухливі ігри з елемен­тами баскетболу.

техніка захисту: техніка пересувань: стійка захисника; поєднання стійок і пересу­вань;

рухливі ігри з елементами баскет­болу;

техніка оволодіння м'ячем: пере­хоплення м'яча;

рухливі ігри з елементами баскет­болу. Тактична підготовка Тактика нападу: індивідуальні дії: зв'язані з кидка­ми у кільце після передачі м'яча та проходу під кільце з веденням м'яча;

групові дії: взаємодії двох та трьох гравців;

командні дії: розташування грав­ців під час ігор та естафет.

Учень:

характеризує історію розвитку з баскетболу в Україні;

називає: провідні клуби країни, області, міста; досягнення українських баскетболістів; різновиди змагань із баскетболу серед і школярів;

виконує: загальнорозвивальні вправи; вправи на координацію 1 рухів; корегуючи вправи на поста! і профілактику плоскостопості; | володіє різновидами ходьби, бігу! прискорень, стрибків;

виконує чергування ходьби та біга (20 м — ходьба, 30 м — біг); прискорення (5—20 м);

володіє: різновидами метання 1 малого м'яча на дальність (прався лівою рукою); підкиданням м’яча вгору, з-за голови та через головуй дотримується правил естафет та і рухливих ігор «Зайці в городі»; «Гуси-лебеді», «Виклик номерів» «Стрибуни» тощо;

виконує: різновиди ходьби у сполученні з бігом; прискорення та біг стрибками; стійку баскетболістам повороти; зупинки стрибком, подвійним кроком;

дотримується правил естафет, рухливих ігор «Стрибки по смужках»; «Д морози», «Порожнє місце» тощо; І володіє технікою: тримання м'яч в міні-баскетболі; передачі та " | ловіння м'яча двома руками від і грудей на місці і з кроком уперед! (у парах, трійках, колах, квадра­тах); високого підкидання й ловін­ня м'яча двома руками; передачі м'яча в русі; фінта до передачі; виконує ловіння та передачі м'яча двома та однією рукою на різних рівнях і напрямках польоту м'яча; дотримується правил рухливих ігор «М'яч у стіну», «Рухома ціль», «Передачі з опором», «Швидкі передачі», «У кого менш м'ячів» тощо;

виконує: кидок однією рукою з місця; "кидок після двох кроків (з відскоком у щит і безпосередньо в кільце); кидок м'яча однією ру­кою (правою, лівою) зверху, в русі (з одного, двох кроків); кидок м'яча після ловіння, передачі м'яча, піс­ля ведення; штрафний кидок; дотримується правил змагань та рухливих ігор «Хто більше влу­чить», «Кидки зі зміною місць» тощо;

виконує: ведення м'яча в міні-баскетболі (правою, лівою рукою почергово); зупинки; передачі (у колонах, парах, трійках); дотримується правил естафет із веденням м'яча та рухливих ігор: «Гонка м'ячів по колу»; «Гонка із завданнями»; «Передай м'яч після ведення», «Квач із веденням м'яча» тощо;

виконує: біг приставним кроком; стійку захисника з виставленою вперед ногою; поєднання стійок і пересувань із технічними прийо­мами в захисті; дотримується правил рухливих 1

ігор: «Квач спиною до щита», «Рибаки і рибки»;

виконує: перехоплення м'яча при '

передачах м'яча;

дотримується правил рухливої гри

«Захист фортеці» тощо;

Тактична підготовка Тактика нападу: індивідуальні дії: зв'язані з кидка­ми у кільце після передачі м'яча та проходу під кільце з веденням м'яча;

групові дії: взаємодії двох та трьох гравців;

командні дії: розташування грав­ців під час ігор та естафет.

виконує: правильний вибір дій, 1 зв'язаних з кидками у кільце після передачі м'яча та проходу під кіля це з веденням м'яча (з правої, лі вся сторони та по центру); володіє взаємодіями двох та трьом гравців;

дотримується правил розташування гравців під час ігор та естафет на майданчику; правил орієнтування в ігрових ситуаціях рухливих ігор; правил безпеки під час занять баскетболом.Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

Рівні навчальних досягнень
почат­ковий

серед­ній

достат­ній

високий

Виконання елементів гри в баскетбол:

а) передача однією рукою від грудей;

б) кидок однією рукою від плеча в русі;

в) штрафний кидок;

г) ведення, зупинка, передача м'яча при взаємодіях двох та трьох грав­ців, кількість;

хлопчики

дівчатка1 еле­мент

1 еле­мент2


23


34


43.3. Гандбол

^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ГТе0ретичііа підготовка Історія розвитку гандболу в Україні Основні правила гри у гандбол. Правила безпеки під час занять гандболом. фізична підготовка Організовуючі вправи; загальнорозвивальні вправи на місці, у русі; вправи на координацію рухів; чергування ходьби та бігу; біг із прискоренням; різновиди метання малого м'яча; естафети та

рухливі ігри з елементами.

спортивних ігор.

Технічна підготовка

Ловіння м'яча двома руками та

передача однією з місця і в русі;

ведення м'яча навперемінно лівою

та правою руками;

кидок м’яча зігнутою рукою зверху.

Учень:

характеризує історію розвитку гандболу в Україні; називає провідні клуби країни; пояснює основні правила гри в гандбол; виконує: організовуючі й загальнорозвивальні вправи на місці, у русі; вправи на координацію рухів; чергування ходьби та бігу (30 м біг, 20 м — ходьба); біг із прискоренням (15—20 м); метання малого м'яча правою, лі­вою рукою (з місця) обличчям упе­ред та через голову; на дальність; дотримується правил естафет, рух­ливих ігор з елементами гандболу; виконує: ловіння та передачу м'яча

двома руками та передачу однією

з місця і в русі;

ведення м'яча навперемінно лівою

та правою руками;

кидок м'яча зігнутою рукою зверху;

дотримується правил безпеки під

час занять гандболом.Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

Рівні навчальних досягнень
почат­ковий

серед­ній

достат­ній

високий

Передача м’яча у парах

Кількість передач:

Хлопчики

ДівчаткаЖодної передачі4

28

410

6


4. Туризм

^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретична підготовка Гігієна туриста. Загальні гігієніч­ні вимоги. Забезпечення самокон­тролю. Комплектація похідної аптечки. Правила техніки безпе­ки під час занять туризмом.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; вправи для розвитку швидкості, сили, спритності й витрива­лості; чергування ходьби й бігу; кросовий біг; ходьба й біг по пересіченій місцевості; спеціаль­на фізична підготовка туриста; вправи з лазіння і перелізання; вилізання на горизонтальні й вертикальні перешкоди; лазін­ня із застосуванням елементів скелелазіння й альпінізму.

Технічна підготовка

Підготовка групового та особис­того спорядження до туристсь­кого походу;

упакування спорядження та укладання рюкзака; встановлення намету; рух у похідному строю; зміни темпу руху. Зупинки для відпо­чинку; подолання перешкод.

Учень:

розповідає про гігієну туриста, за­гальні гігієнічні вимоги та самоконтроль; знає комплектацію похідної аптечки виконує загальнорозвивальні вправив вправи для розвитку швидкості, сили, спритності й витривалості; кросовий 1 біг; ходьбу й біг по пересіченій місцевості;

здійснює спеціальну фізичну підготовку туриста;

виконує вправи з лазіння і перелі­зання; вилізання на горизонтальні й вертикальні перешкоди; лазіння і застосуванням елементів скелелазіння й альпінізму; здійснює: підготовку групового та особистого спорядження до туристсь­кого походу; упакування спорядження укладання рюкзака; комплектації похідної аптечки. бере участь у встановленні намету виконує рух у похідному строю; зміни темпу руху; зупинки для відпочинок правила подолання перешкод; дотримується правил техніки безпеки під час занять туризмом.Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

Рівні навчальних досягнень
почат­ковий

серед­ній

достат­ній

високий

Упакування спорядження та укладання рюкзака, с:

хлопчики

дівчатка

зі значними помилками

дві по­милки

одна по­милка

без поми лок


^ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ПОВТОРЕННЯ

1. Повторення

1.1. Легка атлетика

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

теоретична підготовка

Гігієна спортивного одягу і взут­тя. Правила безпеки під час занять легкою атлетикою.

Фізична підготовка Загальнорозвивальні вправи на місці та у русі; вправи для розвитку координації рухів; спеціальні бігові та стрибкові | вправи; вправи для метання.

Технічна підготовка Біг: старт; стартовий розбіг; біг на дистанцію ЗО м; фінішування; рівномірний біг на дистанцію до 1000 м без урахування часу;

метання малого м'яча: на даль­ність; у ціль;

стрибки: у довжину «кроком* та способом «зігнувши ноги»; у ви­соту з прямого і бокового розбігу та способом «переступання».

Учень:

називає основні вимоги до гігієни

спортивного одягу та взуття;

виконує: загальнорозвивальні вправи на місці та у русі; вправи для роз­витку координації рухів; спеціальні бігові та стрибкові вправи;

володіє технікою: бігу на дистанцію ЗО м; технікою старту, стартового роз­бігу; бігу по дистанції і фінішування; виконує біг у повільному темпі до 1000 м без урахування часу; метання малого м'яча на дальність з 3—5 кроків у «коридор» 10 м; у вертикальну ціль; стрибки у довжину «кроком» та способом «зігнувши ноги»; у висоту з прямого і бокового розбігу та спосо­бом «переступання»; дотримується правил техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

Рівні навчальних досягнень
почат­ковий

середній

достат­ній

високий

Бік на 30 м з високого старту

Хлопчики

Дівчаткапонад 7,3 понад 7,5

7,3

7,5
6,6

7,0

5,8 і менше 6,4 і менше
^ Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

^ Рівень навчальних досягнень учнів
почат­ковий

серед­ній

достат­ній

високий

Стрибок у довжину

з місця, см:

хлопчики

дівчатка

Метання малого м'яча на дальність з розбігу, м:

Хлопчики

Дівчатка

Біг на витривалість,

без урахування часу, м:

Хлопчики

Дівчатка
До 110

До 100


15

10


800

600110

100


17

12


900

700
125

115


20

15


1100

900150

130


23

18


1200

11001.2. Плавання

^ Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретична підготовка

Історія розвитку плавання

в Україні. Гігієна плавця. Правила

безпеки під час занять плаванням.

Фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи,спе­ціальні імітаційні вправи, вправи на координацію рухів та розвиток рухливості суглобів; вправи на гнучкість.

Технічна підготовка

Підготовчі вправи у воді; вправи для узгодження рухів руками та ногами з диханням під час плаван­ня способами «кроль» на грудях

р^роль» на спині; плавання без І зупинки вивченими способами.

Учень:

називає засоби гігієни плавця; характеризує історію розвитку плавання в Україні;

виконує: загальнорозвивальні і спеціальні імітаційні вправи; рухи руками під час плавання способами «кроль» на грудях та вправ на спині; рухи ногами в положенні сидячи; вправи на координацію рухів, розвиток рухливості в суглобах та гнучкості;

володіє: технікою видиху у воду а відкритими очима; технікою ковзання на грудях та спині; ; виконує: роботу ніг способом «кроль» на грудях з дошкою, на спині (руки вгору); узгодження дихання з роботою рук та ніг під час плавання способом «кроль» на грудях;

володіє умінням плавати без зу­пинки до 25 м способом «кроль» на грудях;

дотримується правил техніки без­пеки під час занять плаванням.^ Контрольні навчальні нормативи і вимоги

Зміст навчального матеріалу

^ Рівень навчальних досягнень учнів
почат­ковий

серед­ній

достат­ній

високий

Пропливання дистанції способом «кроль» на грудях без урахування часу, м:

хлопчики, дівчаткадо 10

15
20
258181972083856179.html
8182100236697957.html
8182180748528021.html
8182276319246891.html
8182353116562656.html