Ылым министрлігі «ТҰран» университеті - страница 20

Сандық сүзгілер және дабылдарды сандық сүзгіден өткізу. Дабылдарды сандық өңдеуге кіріспе. Бірөлшемді дабылдарды өңдеуші сандық сүзгілер. Дабылдарды тегістеу сүзгілері. Айырым сүзгілері және дабылдарды интегралдау сүзгілері. Кездейсоқ дабылдарды сүзгіден өткізу. Салмақ қызметтері. Рекурсивтік жиілікті сандық сүзгілер. Дабылдар мен жүйелік қызметтерді Z-қайта өзгерту. Рекурсивтік сандық сүзгілер. Дабылдарды өңдеудің арнайы әдістері. Сандық деректерді бейімдеп сүзгіден өткізу. Тиімді желілік сандық сүзгілер. Дабылдар мен қызметтер аппроксимациясы. Регрессия. Дабылдарды медианалық сүзгіден өткізу. Бейнелерді өңдеу. Бейнелер нысандарын тану. Дабылдарды вейвлетті қайта айналдыру негіздері. Дабылдарды қайта айналдыру вейвлеті қасиеттері.

^ Телекоммуникациялардағы оптикалық байланыс жүйелері

4 курс, 7 семестр


Пәннің коды

ПД OSS 40703

Жалпы еңбек сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Пәнді оқытудағы мақсат студенттерді жеткізудің сандық талшықты-оптикалық жүйесін, ақпаратты оптикалық арналар бойынша жеткізу, қабылдау және өңдеуге арналған сандық талшықты-оптикалық желі жолдары аппаратурасын құру және оның қызметін қамтамасыз ету салалары бойынша мамандарды даярлау.


Алдыңғы деректемелер

Электрлік байланыс теориясы, Радиоқабылдағыш және радио жеткізуші құрылғылар, Мобильді телекоммуникациялар и сандық жүйелер,

Кейінгі деректемелер

Жерсеріктік байланыс жүйелері мен навигациялар

Тьюторлар

т. ғ. к. Афанасьев А.А.

т. ғ. к. Дараев А.М.

аға оқытушы Сапарова А.Б.

Кафедра

«Бағдарламалық инженерия және радиотехника, электроника, телекоммуникациялар»

Байланыстар

Тел. 385 87 83 akt_piret@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

Зертханалық жұмыстар

СӨЖ

СОӨЖ

Өздік жұмыстарының түрлері:

- реферат дайындау;

- презентациялар т.б.

-есептеу-практикалық жұмыстарды орындау

Бақылау түрлері

Аралық бақылау, емтихан (ауызша)

Күтілетін нәтижелер

ЦВОЛТ нақты құрылғыларын оларға қойылатын техникалық талаптарға қатысты қолдану мақсаттылығын анықтай және негіздей білу.^ Курс мазмұны


Жеткізудің сандық оптикалық жүйесі техникасының негізгі міндеттері. Жеткізудің сандық оптикалық жүйесінің құрылымы. Сандық талшықты-оптикалық желілік жолдар (СТОЖЖ).

Дабылдарды сандық өңдеу алгоритмдері мен әдістері. Уақытша топ құру принциптері. СТОЖЖ құру принциптері. СТОЖЖ синхрондау жүйелері. СТОЖЖ-да дабылдарды қабылдауды оңтайландыру және кедергіге төзімділігі. СТОЖЖ желіллік кодтары және олардың параметрлерін бағалау. Сандық ағындарды скремблирлеу. СТОЖЖ-дағы дабылдарды регенерациялау. СТОЖЖ плезиохронды сандық иерархия аппаратурасы. Синхронды сандық иерархия СТОЖЖ. Жеткізудің когерентті талшықты-оптикалық жүйелері. СТОЖЖ-ды техникалық пайдалану негіздері.


^ Телекоммуникациялардағы оптикалық технологиялар

4 курс, 7 семестрПәннің коды

ПД OTT 40703

Жалпы еңбек сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Пәнді оқытудағы мақсат жеткізудің сандық талшықты-оптикалық жүйелерінің қызметін қамтамасыз ету және құру, ақпаратты оптикалық арналар бойынша қабылдауға және өңдеуге, жеткізуге арналған сандық талшықты-оптикалық желілік жолдар аппаратурасы саласына қажетті мамандарды даярлау.


Алдыңғы деректемелер

Электрлік байланыстар теориясы, радиоқабылдаушы және радио жеткізуші құрылғылар, Мобильді телекоммуникациялар және сандық жүйелер

Кейінгі деректемелер

Байланыс және навигация жерсеріктік жүйелері

Тьюторлар

т. ғ. к. Афанасьев А.А.

т. ғ. к. Дараев А.М.

аға оқытушы . Сапарова А.Б.

Кафедра

«Бағдарламалық инженерия және радиотехника, электроника, телекоммуникациялар»

Байланыстар

Тел. 385 87 83 akt_piret@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

Зертханалық жұмыстар

СӨЖ

СОӨЖ

Өздік жұмыстарының түрлері:

- реферат дайындау;

- презентациялар т.б.

-есептеу-практикалық жұмыстарды орындау

Бақылау түрлері

Аралық бақылау, емтихан (ауызша)

Күтілетін нәтижелер

ЦВОЛТ нақты құрылғыларын оларға қойылатын техникалық талаптарға сәйкес қолдану мақсаттылығын анықтай және негіздей білу;
^ Курс мазмұны


Сандық талшықты-оптикалық желілік жолдар (СТОЖЖ). Дабылдарды сандық өңдеу алгоритмдері мен әдістері. Уақытша топ құру принциптері. СТОЖЖ құру принциптері. СТОЖЖ синхрондау жүйелері. СТОЖЖ-да дабылдарды қабылдауды оңтайландыру және кедергіге төзімділігі. СТОЖЖ желіллік кодтары және олардың параметрлерін бағалау. Сандық ағындарды скремблирлеу. СТОЖЖ-дағы дабылдарды регенерациялау. СТОЖЖ плезиохронды сандық иерархия аппаратурасы. Синхронды сандық иерархия СТОЖЖ. Жеткізудің когерентті талшықты-оптикалық жүйелері. СТОЖЖ-ды техникалық пайдалану негіздері.


^ Жеткізудің талшықты-оптикалық жүйелері

4 курс, 7 семестр


Пәннің коды

ПД VOS 40703

Жалпы еңбек сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Жеткізудің талшықты-оптикалық жүйесі мен компоненттері бойынша кәсіби білім беру. Алынған білімді пайдалану қабілеті мен дағдыларын дамыту.

Алдыңғы деректемелер

Электрлік байланыстар теориясы, Радио қабылдаушы және радио жеткізуші құрылғылар, Мобильді телекоммуникациялар мен сандық жүйелер

Кейінгі деректемелер

Байланыстар мен навигация жерсеріктік жүйелері

Тьюторлар

т. ғ. к. Афанасьев А.А.

т. ғ. к. Дараев А.М.

аға оқытушы Сапарова А.Б.

Кафедра

«Бағдарламалық инженерия және радиотехника, электроника, телекоммуникациялар»

Байланыстар

Тел. 385 87 83 akt_piret@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

Зертханалық жұмыстар

СӨЖ

СОӨЖ

Өздік жұмыстарының түрлері:

- реферат дайындау;

- презентациялар т.б.

-есептеу-практикалық жұмыстарды орындау

Бақылау түрлері

Аралық бақылау, емтихан (ауызша)

Күтілетін нәтижелер

ЖТОЖ (Жеткізудің талшықты-оптикалық жүйесі) желілік жолдарын жобалау; негізгі сипаттамасын жасау; өлшей білу; техникалық міндеттерді орындау үшін техникалық құжатнамамен және ғылыми әдебиет түпнұсқасымен өз бетімен жұмыс істей білу.

^ Курс мазмұны


Кіріспе. Жеткізу жүйесінің негізгі анықтамалары. Оптикалық дабылдарды жеткізу ортасының сипаттамалары. Талшықты-оптикалық жеткізудің бәсең және белсенді компоненттерін дайындауға арналған материалдар сипаттамалары. Жеткізудің талшықты-оптикалық жүйелерінің құрылымы. Оптикалық сәулелену көздері. Оптикалық сәулелену модуляциясы. Оптикалық күшейткіштер. Біртолқынды және көптолқынды желілік оптикалық жолдарды құруға қажетті компоненттер. Оптикалық желілік жолдар. Желілік кодтау. WDM-ді жеткізу жүйелері. Солитонды жеткізу жүйелері. Белсенді және бәсең типті оптикалық желілерді құру. Теориялық білімдерін зертханалық тәжірибеде және курс жобасын жазуда пайдалану.


^ Радиоэлектрондық құрылғылар мен жүйелерді модельдеу

4 курс, 7 семестр


Пәннің коды

ПД MRU 40704

Жалпы еңбек сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

ЭЕМ телекоммуникациялар жүйелері мен тораптарын статистикалық модельдеу әдістерін үйрету және студенттерді радиобайланыстың, телетаратылымның және радиотаратудың заманауи жүйелерін пайдалану

Алдыңғы деректемелер

«Электр байланысы теориясы», «Радиотехникалық тізбектер мен дабылдар», «Сандық құрылғылар және есептеу техникасы негіздері»,

Кейінгі деректемелер

Жерсеріктік байланыс және навигация жүйелері

Тьюторлар

т.ғ.к., доцент Бахтиярова Е.А.

Аға оқытушы Сапарова А.Б.

Кафедра

«Бағдарламалық инженерия және радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

Байланыстар

Тел. 385 87 83 akt_piret@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер, зертханалық жұмыстар,

СӨЖ, СОӨЖ

Өздік жұмыстарының түрлері:

- рефераттар дайындау;

- көрсетілімдер және басқалар

-есептік-тәжірибелік жұмыстарды орындау

Бақылау түрлері

Аралық бақылау, емтихан (ауызша)

Күтілетін нәтижелер

Әр түрлі толқындар диапазонында жұмыс істейтін радиобайланыс жүйелерінің параметрлерін модельдеу, атап айтқанда: байланыстың шалғайлығы; модуляция әдістері, жиілік жолақтары; жиілік жолақтарын пайдаланудың тиімділігі, энергетикалық көрсеткіштер, арналар сапаларының көрсеткіштері, сенімділігі мен төзімділігі, оларды жоғарылату әдістері т.б.


^ Курстың мазмұны

Модельдеу түрлері. Модельдеу үдерісі. Балама модельдеу негіздері. Жүйе әрекетінің динамикасының сипаттамасы. Кездейсоқ оқиғаларды модельдеу. Айрықша жағдайлар бойынша модельдеу. Күрделі жүйелердегі параллель үдерістерді модельдеу. Параллель үдерістерді сипаттау үшін Петри тораптарын қолдану. Байланыс тораптарын модельдеу. Тәжірибені жоспарлау және модельдеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау.

Жүйе модельдері бар тәжрибелерді жоспарлау мақсаттары. Балама тәжірибені стратегиялық жоспарлау.

Толық факторлы тәжірибе. Бөлшек факторлы тәжірибе. Ішінара факторлы тәжірибе. Құру нұсқалары. Жүйелердің модельдері бар тәжірибелерді тактикалық жоспарлау. Модельдеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау. Балама модель сапасын бағалау. Байланыс тораптарын модельдеу. Байланыс тораптарындағы коммутация әдістері. Тараптардың теориялық модельдері. Тораптардың құрылымдық параметрлерін беру. Тораптар қызметінің негізгі сапалық көрсеткіштері. Коммутациясы мен айналымдары бар тораптың балама моделі. Алгоритмнің құрылымдық сызбасы. Байланыс тораптарындағы маршруттау үдерісін модельдеу. ЦРРЛ жобалау ерекшеліктері және олардың компьютердегі жұмысын модельдеу. МСЭ ұсыныстары. Компьютердегі торапты модельдеу.


^ Телекоммуникациялар жүйесі мен желілерін модельдеу

4 курс, 7 семестр


Пәннің коды


ПД MSS 40704

Жалпы еңбек сыйымдылығ

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Пәнді оқытудағы мақсат студенттерге ЭЕМ-де телекоммуникациялар жүйелері мен тораптарын статистикалық модельдеу әдістерін үйрету болып табылады.

Алдыңғы деректемелер

«Электр байланысы теориясы», «Сандық құрылғылар және есептеу техникасы негіздері», «Радиотолқындардың таралуы және антенналық-фидерлік құрылғылар»

Кейінгі деректемелер

Жылжымалы радиобайланыс

Тьюторлар

т.ғ.к., доцент Бахтиярова Е.А.

т. ғ. к. Афанасьев А.А.

аға оқытушы Сапарова А.Б.

Кафедра

«Бағдарламалық инженерия және радиотехника, электроника, телекоммуникациялар»

Байланыстар

Тел. 385 87 83 akt_piret@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

Зертханалық жұмыстар

СӨЖ

СОӨЖ

Өздік жұмыстарының түрлері:

- реферат дайындау;

- презентациялар т.б.

-есептеу-практикалық жұмыстарды орындау

Бақылау түрлері

Аралық бақылау, емтихан (ауызша)

Күтілетін нәтижелер

Әр түрлі толқындар диапазонында жұмыс істейтін радиобайланыс жүйелерінің параметрлерін модельдеу, атап айтқанда: байланыстың шалғайлығы; модуляция әдістері, жиілік жолақтары; жиілік жолақтарын пайдаланудың тиімділігі, энергетикалық көрсеткіштер, арналар сапаларының көрсеткіштері, сенімділігі мен төзімділігі, оларды жоғарылату әдістері т.б.^ Курс мазмұны


Жүйені модельдеу теориясының негізгі ұғымдары. Телекоммуникациялар желілері мен жүйесін зерттеу мен жобалау барысында модельдеуді қолдану. Телетрафик теориясының негізгі нәтижелері. Имитациялық модельдеу негіздері. Имитациялық модельдеу әдісінің жалпы сипаттамасы. Бағдарламалаудың әмбебап тілдерінде СМО модельдеу. Модельдеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау және экспериментті жоспарлау. Жүйе модельдерімен жүргізілетін эксперименттерді жоспарлау мақсаттары. Имитациялық экспериментті стратегиялық жоспарлау. Толық факторлы тәжірибе. Бөлшек факторлы тәжірибе. Ішінара факторлы тәжірибе. Құру нұсқалары. Жүйелер модельдерімен жүргізілетін тәжірибелерді тактикалық жоспарлау. Модельдеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау. Балама модель сапасын бағалау. Байланыс тораптарын модельдеу. Байланыс тораптарындағы коммутация әдістері. Тараптардың теориялық модельдері.


^ Байланыс жүйесін модельдеу

4 курс, 7 семестр


Пәннің коды

ПД MRU 40704

Жалпы еңбек сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Пәнді оқытудағы мақсат студенттерге ЭЕМ-де телекоммуникациялар жүйелері мен тораптарын статистикалық модельдеу әдістерін үйрету және оларды радиобайланыстар, телехабарлар және радиохабарлар заманауи жүйесін пайдалану, реттеу, жөндеу және қызмет көрсету салаларында өз бетімен инженерлік қызмет атқаруға дайындау болып табылады.

Алдыңғы деректемелер

«Электр байланысы теориясы», «Сандық құрылғылар және есептеу техникасы негіздері», «Радиотолқындардың таралуы және антенналық-фидерлік құрылғылар»

Кейінгі деректемелер

Жылжымалы радиобайланыс

Тьюторлар

т.ғ.к., доцент Бахтиярова Е.А.

т. ғ. к. Афанасьев А.А.

аға оқытушы Сапарова А.Б.

Кафедра

«Бағдарламалық инженерия және радиотехника, электроника, телекоммуникациялар»

Байланыстар

Тел. 385 87 83 akt_piret@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер

Зертханалық жұмыстар

СӨЖ

СОӨЖ

Өздік жұмыстарының түрлері:

- реферат дайындау;

- презентациялар т.б.

-есептеу-практикалық жұмыстарды орындау

Бақылау түрлері

Аралық бақылау, емтихан (ауызша)

Күтілетін нәтижелер

Әр түрлі толқындар диапазонында жұмыс істейтін радиобайланыс жүйелерінің параметрлерін модельдей білу, атап айтқанда: байланыстың шалғайлығы; модуляция әдістері, жиілік жолақтары; жиілік жолақтарын пайдаланудың тиімділігі, энергетикалық көрсеткіштер, арналар сапаларының көрсеткіштері, сенімділігі мен төзімділігі, оларды арттыру әдістері т.б.


^ Курс мазмұны

Модельдеу ғылыми таным әдісі ретінде. Регрессиялық модельдер. Қара жәшік қызметі туралы болжамдар. Статикалық регрессиялық модельдер. Сызықтық модель. 1 және 2 қатарлы динамикалық регрессиялық модельдер. Дифференциалды теңдеулер жүйесін интегралдаудың сандық әдістері. Жоба. Жүйе. Элемент. Нысан – қасиеттері мен процесс. Байланыстар. құрылым. айнымалылар. Параметрлер. Ахуалы. Обработка статистикалық нәтижелерді өңдеу. Модель параметрлерінің байланыстылығын бағалау. Экспериментті жоспарлау. Бейформалды синтез. Интервью. Идеяларды тарату әдістері. Сараптау әдістері. Модельдеудің технологиялық сызбасы. Ақпараттық, функционалдық, формалданған модельдеу. Модельдеу кезеңдері. Модельдер типтері. Модельдеу және жобалау. Жобалау процесі операциялары. Жобалар түрлері мен типтері. Жобалау жүйелері. Жүйелерді жобалау барысындағы межелеуіштер. Коллер операциялары негізінде модельдеу. Морфологиялық модельдер (кесте, ағаш, талаптар, алгоритм). Эволюциялық модельдеу. Генетикалық алгоритмдер. Геометриялық модельдеу.

^ Радиохабар, электроакустика, дабылдар мен кескіндерді жазу

4 курс, 7 семестр

Пәннің коды

ПД RES 40705

Жалпы еңбек сыйымдылығы

2 кредит

Соның ішінде дәрісханалық жүктеме

30 с.

Мақсаты

Пәнді оқытудағы мақсат дыбыстық таралу жүйесіне енетін құрылғыларды жобалай және пайдалана білуді, дыбыстық күшейтуді, дыбыстауды, дабылдарды жазу мен өңдеуді үйрету;

Алдыңғы деректемелер

«Электр байланысы теориясы», «Радиотехникалық тізбектер мен дабылдар», «Радиотаратқыш құрылғылар», «Радиотолқындардың таралуы және антенналық-фидерлік құрылғылар» және «Радиоқабылдағыш құрылғылар».

Кейінгі деректемелер

Жерсеріктік байланыс және навигация жүйелері

Тьюторлар

т.ғ.к., доцент Бахтиярова Е.А.

Аға оқытушы Сапарова А.Б.

Магистр Зильгараева А.К.

Кафедра

«Бағдарламалық инженерия және радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

Байланыстар

Тел. 385 87 83 akt_piret@mail.ru

Оқу жұмыстарының түрлері

Дәрістер, зертханалық жұмыстар,

СӨЖ, СОӨЖ

Өздік жұмыстарының түрлері:

- рефераттар дайындау;

- көрсетілімдер және басқалар

-есептік-тәжірибелік жұмыстарды орындау

Бақылау түрлері

Аралық бақылау, емтихан (ауызша)

Күтілетін нәтижелер

Дыбыстық таралу жүйесіне енетін құрылғыларды жобалай және пайдалана білу; дыбыстық күшейтуді, дыбыстауды, дабылдарды жазу мен өңдеуді білу; дыбыстық тарату жүйесін және жекелеген элементтерін акустикалық және электрлік өлшеу.


8145499731113174.html
8145594830301343.html
8145649648886334.html
8145714152490203.html
8145904571357727.html